close
close
close
메뉴보기
Product Search

•HOME>제품소개>범용 MCU>

8비트 MCU

8비트 MCU

⯀ 제품 설명

어보브반도체의 M8051 코어 기반의 광범위한 8 비트 MCU는 최근까지 30 억 개 이상 판매되고 있습니다.
다양한 소비자 가전 제품에 대한 경험으로 어보브반도체의 8 비트 제품은 뛰어난 노이즈 내성, 코드 최적화 및 고객 보드 비용 절감 최적화 를 가능하게 합니다.

⯀ 제품군 소개


⯀ 제품 상세 설명

Product Name Core Code Flash RAM ADC LCD Internal Oscillator[MHz] Op.Volt.[V] Op.Temp.[˚C] Package Type
A94B114 cm8051 8KB 512B 12-bit x 8-ch / 10-ch - 32MHz(±3.0%) 2.0~5.5 -40~+85 16 SOPN, 20 TSSOP/SOP
MC94F1102A cm8051 2KB 256B 12-bit x 6-ch/8-ch, 1-ch for internal ref - 32MHz(±3.0%@85°C, ±5.0%@105°C) 2.2~5.5 -40~+105 8 SOP, 10 SSOP
MC94F1202A cm8051 2KB 256B 12-bit x 14-ch, 1-ch for internal ref - 32MHz(±3.0%@85°C, ±5.0%@105°C) 2.7~5.5 -40~+105 16 SOPN/QFN
MC95FG6128A M8051 128KB 8.25KB 12-bit x 15-ch - 8MHz(±5.0%) 2.7~5.5 -40~+85 64 LQFP
MC95FG8128A M8051 128KB 8.25KB 12-bit x 15-ch - 8MHz(±5.0%) 2.7~5.5 -40~+85 80 MQFP/LQFP
MC97F66128 M8051 128KB 8.25KB 12-bit x 10-ch 35x8 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 64 LQFP
MC97F68128 M8051 128KB 8.25KB 12-bit x 12-ch 47x8 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 80 LQFP
MC97F60128 M8051 128KB 8.25KB 12-bit x 15-ch 60x8 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 100 LQFP
A97C450 M8051 64KB 4.25KB 12-bit x 10-ch - 16MHz(±3.5%) 2.7~5.5 -40~+85 48 LQFP
MC97F2464 M8051 64KB 4.25KB 12-bit x 10-ch - 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 44 MQFP
MC97F2464A M8051 64KB 4.25KB 12-bit x 10-ch - 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 44 MQFP
MC97F2664 M8051 64KB 4.25KB 12-bit x 15-ch - 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 64 LQFP10/14, QFN
MC97F2664A M8051 64KB 4.25KB 12-bit x 15-ch - 16MHz(±3.5%) 2.2~5.5 -40~+85 64 LQFP/QFN
MC96FC664A M8051 64KB 3.25B 12-bit x 15-ch - 16MHz(±3%) 2.0~5.5 -40~+85 64 LQFP, 64 LQFP14
A96G140 M8051 64KB 2.5KB 12-bit x 16-ch - 32MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 48 LQFP, 44 MQFP, 32 LQFP / SOP, 28 SOP / TSSOP
MC96F4548 M8051 48KB 1.25B 8-bit x 8-ch - - 2.7~5.5 -40~+85 48 LQFP
MC96F6332 M8051 32KB 1KB 12-bit x 11-ch / 12-ch 10x4, 14x4 16MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 28 SOP, 32 SOP/LQFP
MC96F6332A M8051 32KB 1KB 12-bit x 11-ch / 12-ch 10x4, 14x4 16MHz(±3.5%) 2.2~5.5 -40~+85 28 SOP, 32 SOP/LQFP
MC96F6432 M8051 32KB 1KB 12-bit x 16-ch 21x8 16MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 44 MQFP, 48 LQFP
MC96F6432A M8051 32KB 1KB 12-bit x 16-ch 21x8 16MHz(±3.5%) 2.2~5.5 -40~+85 44 MQFP, 48 QFP
MC96F6332S M8051 32KB 1KB 12-bit x 16-ch 21 x 8 16MHz(±1.5%) 1.8~5.5 -40~+85 32 SOP, 28 SOP
MC96F6432S M8051 32KB 1KB 12-bit x 16-ch 21 x 8 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 44 MQFP, 48 LQFP
MC96F6632 M8051 32KB 1.25B 12-bit x 5-ch 24 x 8 8MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 64 LQFP
MC96F6632S M8051 32KB 1.25B 12-bit x 5-ch 24 x 8 8MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 64 LQFP
MC96F6832 M8051 32KB 1.25B 12-bit x 8-ch 34 x 8 16MHz(±10%) 1.8~5.5 -40~+85 80 LQFP
A96G148 M8051 32KB 2.5KB 12-bit x 16-ch - 32MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 48 LQFP, 44 MQFP, 32 LQFP, 32 SOP, 28 SOP, 28 TSSOP
A96A148 M8051 32KB 2.5KB 12-bit x 10-ch - 32MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 28 SOP
MC96F8216 M8051 16KB 768B 12-bit x 8ch / 11-ch - 16MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 20 SOP/PDIP, 24 QFN
MC96F8216A M8051 16KB 768B 12-bit x 8-ch - 16MHz(±3.5%) 2.2~5.5 -40~+85 20 SOP
MC96F8316 M8051 16KB 768B 12-bit x 12-ch / 15-ch - 16MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 28 SOP/TSSOP/SKDIP, 32 SOP/QFN/LQFP
MC96F8316A M8051 16KB 768B 12-bit x 12-ch / 15-ch - 16MHz(±3.5%) 2.2~5.5 -40~+85 28 SOP, 32 SOP/LQFP
MC97FG216 M8051 16KB 1KB 12-bit x 10-ch - 16MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 20TSSOP, 16 SOPN/TSSOP
MC97FG316 M8051 16KB 1KB 12-bit x 12-ch / 15-ch - 16MHz(±3.0%) 1.8~5.5 -40~+85 28 TSSOP, 32 LQFP/QFN
MC96F7416A M8051 16KB 512B 12-bit x 4-ch 18 x 6 4MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 48 LQFP
MC96F8216S M8051 16KB 0.75B 12-bit x 8-ch / 11-ch - 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 24 QFN, 20 SOP, 24 QFN
MC96F8316S M8051 16KB 0.75B 12-bit x 11-ch / 12-ch / 15-ch - 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 32 SOP, 32 QFN, 28 SOP, 28 TSSOP, 24 QFN, 20 SOP
A96G166 M8051 16KB 768B 12bit X 15-ch - 32MHz(±1.5%) 1.8~5.5 -40~+85 32 LQFP, 28 SOP, 24 QFN, 20 TSSOP, 20 SOP
A96S166 M8051 16KB 768B 12-bit x 8-ch - 32MHz(±1.5%) 1.8~5.5 -40~+85 20 TSSOP
MC96F6509 M8051 9KB 256B 10-bit x 8-ch 28 x 8 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 48 LQFP, 52 PELLET
MC97F6108A M8051 8KB 512B 12-bit x 8-ch - 16MHz(±3.0%) 2.7~5.5 -40~+85 16 SOP, 20 SOP/TSSOP
MC95FG208 M8051 8KB 512B 12-bit x 15-ch - 8MHz(±3%) 1.8~5.5 -40~+85 16 SOP, 16 TSSOP, 20 PDIP, 20 SOP, 20 TSSOP
MC96F6408A M8051 8KB 256B - 20 x 8, 24 x 8 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 48 LQFP
MC96F6508A M8051 8KB 256B - 24 x 8 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 52 PALLET
MC96F8208S M8051 8KB 512B 12-bit x 10-ch - 16MHz(±3.5%) 1.8~5.5 -40~+85 20 SOP, 20 PDIP, 20 QFN, 16 SOP
A96G174 M8051 8KB 512B 12-bit x 15-ch - 32MHz(±2.0%) 1.8~5.5 -40~+85 20 TSSOP/SOP/QFN, 16SOPN
A96S174 M8051 8KB 512B 12-bit x 14-ch - 32MHz(±2.0%) 1.8~5.5 -40~+85 20 TSSOP, 20 QFN
MC96F1206 M8051 6KB 256B 12-bit x 13-ch / 15-ch - 32MHz(±5.0%) 2.2~5.5 -40~+85 16 SOPN, 20 TSSOP/QFN
MC96F8104 M8051 4KB 256B 12-bit x 6-ch / 8-ch - 8MHz(±4.0%) 1.8~5.5 -40~+85 8 SOP, 10 SSOP
MC96F8204 M8051 4KB 256B 12-bit x 8-ch - 8MHz(±4.0%) 1.8~5.5 -40~+85 16 SOPN/QFN, 20 SOP/TSSOP
Product Name Core Code Flash RAM Package Type
A94B114 cm8051 8KB 512B 16 SOPN, 20 TSSOP/SOP
MC94F1102A cm8051 2KB 256B 8 SOP, 10 SSOP
MC94F1202A cm8051 2KB 256B 16 SOPN/QFN
MC95FG6128A M8051 128KB 8.25KB 64 LQFP
MC95FG8128A M8051 128KB 8.25KB 80 MQFP/LQFP
MC97F66128 M8051 128KB 8.25KB 64 LQFP
MC97F68128 M8051 128KB 8.25KB 80 LQFP
MC97F60128 M8051 128KB 8.25KB 100 LQFP
A97C450 M8051 64KB 4.25KB 48 LQFP
MC97F2464 M8051 64KB 4.25KB 44 MQFP
MC97F2464A M8051 64KB 4.25KB 44 MQFP
MC97F2664 M8051 64KB 4.25KB 64 LQFP10/14, QFN
MC97F2664A M8051 64KB 4.25KB 64 LQFP/QFN
MC96FC664A M8051 64KB 3.25B 64 LQFP, 64 LQFP14
A96G140 M8051 64KB 2.5KB 48 LQFP, 44 MQFP, 32 LQFP / SOP, 28 SOP / TSSOP
MC96F4548 M8051 48KB 1.25B 48 LQFP
MC96F6332 M8051 32KB 1KB 28 SOP, 32 SOP/LQFP
MC96F6332A M8051 32KB 1KB 28 SOP, 32 SOP/LQFP
MC96F6432 M8051 32KB 1KB 44 MQFP, 48 LQFP
MC96F6432A M8051 32KB 1KB 44 MQFP, 48 QFP
MC96F6332S M8051 32KB 1KB 32 SOP, 28 SOP
MC96F6432S M8051 32KB 1KB 44 MQFP, 48 LQFP
MC96F6632 M8051 32KB 1.25B 64 LQFP
MC96F6632S M8051 32KB 1.25B 64 LQFP
MC96F6832 M8051 32KB 1.25B 80 LQFP
A96G148 M8051 32KB 2.5KB 48 LQFP, 44 MQFP, 32 LQFP, 32 SOP, 28 SOP, 28 TSSOP
A96A148 M8051 32KB 2.5KB 28 SOP
MC96F8216 M8051 16KB 768B 20 SOP/PDIP, 24 QFN
MC96F8216A M8051 16KB 768B 20 SOP
MC96F8316 M8051 16KB 768B 28 SOP/TSSOP/SKDIP, 32 SOP/QFN/LQFP
MC96F8316A M8051 16KB 768B 28 SOP, 32 SOP/LQFP
MC97FG216 M8051 16KB 1KB 20TSSOP, 16 SOPN/TSSOP
MC97FG316 M8051 16KB 1KB 28 TSSOP, 32 LQFP/QFN
MC96F7416A M8051 16KB 512B 48 LQFP
MC96F8216S M8051 16KB 0.75B 24 QFN, 20 SOP, 24 QFN
MC96F8316S M8051 16KB 0.75B 32 SOP, 32 QFN, 28 SOP, 28 TSSOP, 24 QFN, 20 SOP
A96G166 M8051 16KB 768B 32 LQFP, 28 SOP, 24 QFN, 20 TSSOP, 20 SOP
A96S166 M8051 16KB 768B 20 TSSOP
MC96F6509 M8051 9KB 256B 48 LQFP, 52 PELLET
MC97F6108A M8051 8KB 512B 16 SOP, 20 SOP/TSSOP
MC95FG208 M8051 8KB 512B 16 SOP, 16 TSSOP, 20 PDIP, 20 SOP, 20 TSSOP
MC96F6408A M8051 8KB 256B 48 LQFP
MC96F6508A M8051 8KB 256B 52 PALLET
MC96F8208S M8051 8KB 512B 20 SOP, 20 PDIP, 20 QFN, 16 SOP
A96G174 M8051 8KB 512B 20 TSSOP/SOP/QFN, 16SOPN
A96S174 M8051 8KB 512B 20 TSSOP, 20 QFN
MC96F1206 M8051 6KB 256B 16 SOPN, 20 TSSOP/QFN
MC96F8104 M8051 4KB 256B 8 SOP, 10 SSOP
MC96F8204 M8051 4KB 256B 16 SOPN/QFN, 20 SOP/TSSOP