close
close
close
메뉴보기
Product Search

•HOME>제품소개>전용 MCU>

터치 솔루션

터치 솔루션

⯀ 제품 설명

어보브반도체의 정전용 터치 센서는 고감도 터치 센싱 및 CS 10V 의 내성에 견딜 수 있는 필드에서 다년간 검증된 솔루션을 제공힙니다. 가장 척박한 환경에서도 노이즈에 테스트를 통과하여 가전 및 모바일, 산업용에 폭넓게 사용되고 있습니다.

⯀ 제품군 소개


⯀ 제품 상세 설명

Product Name Core Code Flash RAM ADC Touch Key LCD Internal Oscillator[MHz] Op.Volt.[V] Op.Temp.[˚C] Package Type
AT3108 - - - - 8-ch - - 2.7~5.5 -40~+85 16 QFN/SOPN
AT3212 - - - - 12-ch - - 2.7~5.5 -40~+85 24 QFN/SOP
A96T218 M8051 32KB 2.25KB 12-bit x 8-ch 8-ch - 16MHz(±3.0%) 2.7~5.5 -40~+85 28 SOP, 32 SOP, 40 QFN
MC96FT162 M8051 24KB 2KB 12-bit x 8-ch 16-key - 16MHz(±3%) 2.7~5.5 -40~85 24 SOP
MC96FT241 M8051 24KB 2KB 12-bit x 15-ch 24-key - 16MHz(±3%) 2.7~5.5 -40~85 32 QFN, 32 SOP, 32 LQFP, 24 QFN
MC96FT242 M8051 24KB 2KB 12-bit x 8-ch 24-key - 16MHz(±3%) 2.7~5.5 -40~85 32 QFN, 32 SOP, 28 SOP, 24 SOP, 32 LQFP
A96T336 M8051 16KB 2.25KB 10-bit x 8-ch / 16-ch 8-ch 16-ch - 16MHz(±3.0%) 2.7~5.5 -40~+85 16 QFN, 24 QFN
MC96FT1604 M8051 16KB 2KB - 8-key - 16MHz(±3%) 1.8~5.5 -40~85 16 QFN
MC96FT1608 M8051 16KB 2KB - 8-key - 16MHz(±3%) 1.8~5.5 -40~85 16 SOP
MC96FT1616 M8051 16KB 2KB - 16-key - 16MHz(±3%) 1.8~5.5 -40~85 24 QFN, 24 SOP, 16 QFN, 16 SOP
Product Name Core Code Flash RAM Package Type
AT3108 - - - 16 QFN/SOPN
AT3212 - - - 24 QFN/SOP
A96T218 M8051 32KB 2.25KB 28 SOP, 32 SOP, 40 QFN
MC96FT162 M8051 24KB 2KB 24 SOP
MC96FT241 M8051 24KB 2KB 32 QFN, 32 SOP, 32 LQFP, 24 QFN
MC96FT242 M8051 24KB 2KB 32 QFN, 32 SOP, 28 SOP, 24 SOP, 32 LQFP
A96T336 M8051 16KB 2.25KB 16 QFN, 24 QFN
MC96FT1604 M8051 16KB 2KB 16 QFN
MC96FT1608 M8051 16KB 2KB 16 SOP
MC96FT1616 M8051 16KB 2KB 24 QFN, 24 SOP, 16 QFN, 16 SOP